Uthyrning av Varvseken

Kontakta Varvseken personligt och via SMS på telefon 070-870 51 60

eller e-post:varvseken@gmail.com. Betala till pg 71 53 27-3 eller swisha till 070-8705160


Hyrpriser för Varvseken 

Hyra för möten, konferenser, utbildningar o dyl i Varvseken

Dag- och kvällstid vardagar                                                                                  500:-

Dag- och kvällstid lördagar och söndagar                                                        2000:-

Dag- och kvällstid vardagar för områdets skolor                                                  0:-  

Vid uthyrning av Varvseken för längre nyttjande gäller särskilda avtal.


Uthyrning för privata fester och andra familjearrangemang

Dag- och kvällstid                                                                                  6000:-     2000:-*

Depositionsavgift                                                                                  1000:-       500:-*

Barnkalas på söndagar                                                                           500:-       200:-*                                                                                                                                                                    

  *) specialpris som gäller för alla i Ekensberg som bor i Brf Flytdockan,                                           Brf Ekensbergs Udde, Brf Stapelbädden 5 och Brf Stapelbädden 7.


Hyresavtal för privata fester

Mellan Varvseken och NN har följande avtal upprättats för korttidsförhyrning av Intresseföreningen Varvsekens lokal, Gröndalsvägen 190, 117 69 Stockholm.  

Hyresdag:                                Hyresbelopp:                     Depositionsavgift:                                                                                       

Förhyraren måste ha fyllt 25 år för att teckna hyresavtalet.

Boende i Ekensberg prioriteras vid uthyrning. Förhyraren får under inga omständig-
heter utan tillstånd av Intresseföreningen Varvseken hyra eller låna ut vår lokal till
tredje man.

Förhyraren ansvarar för att, under normala förhållanden, inte flera än 70 personer     samtidigt vistas i lokalen under hans/hennes arrangemang.

Under rådande coronapandemi gäller Myndigheternas rekommenda-tioner, regleroch lagar vid all uthyrning av Varvseken. All uthyrning i Varvseken till privata fester upphör fr o m 10 jan 2021.

   

Hyra och depositionsavgift betalas senast sju dagar före hyresdagen då även hyres-      avtal tecknas och nycklar lämnas ut. Efter det att avtalet tecknats och betalning skett        gäller bokningen fast. Tillgång till lokalen sker från kl 12 hyresdagen och lokalen ska          vara städad och godkänd av Varvseken senast kl 12 dagen därpå.

Hyra och depositionsavgift betalas lämpligen till pg 71 53 27-3. Depositionsavgiften återbetalas efter hyrtiden ./. avdrag för mindre skador inkl saknade glas och/eller inte godkänd städning och/eller diskning. Vid undermålig städning och brister i övrigt att återställa lokalen behåller Varvseken hela depositionsavgiften för att täcka betalning
av extern städfirma. Lokalen hyrs i befintligt skick och med befintlig utrustning, in-
klusive glas och porslin, som inventerats och godkänts av förhyraren i samband med tillträdet.  

Förhyrarens ansvar                                                                                            

Förhyraren tar fullt ekonomiskt ansvar för alla skador på lokal, inredning och utrustning uppkomna i samband med arrangemanget – personligen eller via sin egen ansvars-försäkring. Speciellt gäller detta det värdefulla konstverket med båtarna i stora salen, musikanläggningen och projektorn. Det är dessutom av största vikt att lokalens grannar visas största hänsyn. Vid förhyrning kvällstid får inga fönster vara öppna efter kl 23.00  förrän musik eller annan underhållning dämpats eller stängts av. Med hänsyn till att
lokalen ligger lyhört tätt intill grannar, måste förhyraren nattetid stävja högröstade samtal utanför ingången. Högljudda aktiviteter i och utanför lokalen måste upphöra senast kl 24. Sker      inte detta och uthyraren blir uppringd av störda grannar kommer uthyraren att omgående  avbryta festen.  

Förhyraren äger rätt och skyldighet att omgående avbryta fest som urartat. Uppstår
sådana problem att polisen tillkallats, kommer festen att avbrytas av uthyraren.
Förhyraren får i dessa fall ingen återbetalning av hyran. Förhyraren är fullt införstådd
med brandinstruktion och övriga säkerhetsföreskrifter.  

Städning

Städning vid förhyrning kvällstid skall förhyrarens städning vara avslutad senast kl 12.00 påföljande dag efter uthyrningen.  

Städinstruktion

Dammsug alla golv och blötmoppa noggrant med varmvatten och såpa. Inga andra kemikalier är tillåtna att användas på golven. Befintlig städmaskin kan med fördel an-        vändas som komplement. Diskbänkar, slaskar, handfat, toaletter, speglar och bardisk
ska torkas rena. Kylskåp, använd spis, micro och kastruller rengörs.  Samtliga använda
bord  och stolar torkas noga av. Avlägsna ev. taperemsor. Alla papperskorgar töms, inkl
de på toaletterna.  Vill förhyraren använda marschaller utanför entrén, måste underlag användas. Området utanför entrén skall städas.  Diskmaskinens program får inte av-
brytas i förtid. Sker detta blir använda glas, porslin och bestick inte ordentligt diskade,
vilket förorsakar omdiskning och förhyraren extrakostnader. Diskad utrustning ställs-
 
tillbaka på sina platser efter torkning. Diskmaskinerna rengörs, avlopp och filter rengörs.  

Undermålig städning och diskning leder omgående till belastning vid återbetalning av depositionsavgiften.  

Detaljerad städinstruktion finns anslagen på dörren till städskrubben.

För sophantering gäller följande

Generellt gäller att alla sopor och avfall ska bortforslas av förhyraren!

Önskar förhyraren hjälp med att ta hand om soporna har föreningen tillgång till en
miljöstuga för sophantering. Här måste dock soporna sorteras noggrant i olika sop-
säckar för; papper, plast, kartong, metall, ofärgat glas, färgat glas och övrigt restavfall
som inte innehåller matrester eller annat hushållsavfall. Sopsäckarna töms i avsedda behållare i miljöstugan.

Sopsäckar som innehåller matrester och hushållsavfall får förhyraren själv ta hand om.  

I de fall där matrester upptäcks i sopsäckar i miljöstugan, kopplade till förhyraren, som  enligt instruktion endast ska innehålla sorterat avfall, kommer förhyraren att belastas
med  en hanteringsavgift på 1000 kr.


Undertecknad förhyrare har tagit del av och förstått innebörden av detta hyresavtal,
som upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.  

Stockholm den  

Förhyrare……………………………………………  

Ansvarig uthyrare är Varvseken, genom Lennart Sundin, 0708- 70 51 60.

                                                                                                                                                                       

I samlingssalen har vi tillgång till 17 småbord, ett par avlastningsbord för ex buffé och 75 stolar.

Köket är fullt utrustat med allt man behöver för en fest. Två diskmaskiner, spis/ugn och micro finns tillgängligt

 

 Varvsekens samlingssal är dessutom utrustad

 med WiFi- kopplad projektor och storbildsduk för visningar av sport - och musik-   evenemang, som hjälpmedel vid föredragningar via USB eller DVD. Salen är också   utrustad  med kraftiga  högtalare och en musikanläggning med möjlighet att via mobilen   nå  efterfrågad musik.